Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of inzichten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal worden gepost op de Website en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten gaat u hierbij akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die rechtsgeldige overeenkomsten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wet. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen, of proberen te verkrijgen, van de Website. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derden. TheSoftware staat niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke items. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van de producten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn voor u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele gegevens voor de wedstrijdinschrijving af te wijzen waarbij, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de gegevens voor de wedstrijdinschrijving die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een informatieterugvindingssysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het correct functioneren van de Website. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische verzameling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of dataverzameling met als doel een verzameling, compilatie, database of directory rechtstreeks of onrechtstreeks samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die bekeken worden op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via en door de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische elementen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de Website of via de Diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van elk handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar is ten strengste verboden.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computer codes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit lid zijn tot voordeel van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of -bronnen, inclusief maar niet beperkt tot die welke eigendom zijn van en worden beheerd door Derde Partij Aanbieders, bevatten. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien, TheSoftware onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites van derden of bronnen, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins bemoeien met de werking van de Website, is een schending van het strafrecht en civiel recht en TheSoftware zal met alle mogelijke middelen optreden tegen elk individu of entiteit die zich hier schuldig aan maakt, tot het volste extent toegestaan door de wet en in billijkheid.