Terma

SKOP DAN PEMODALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu menyemak Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan penggunaan terus Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuatkuasa pada ketika itu. Oleh itu, anda perlu menyemak halaman ini secara berkala untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak secara sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, sesetengah produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga yang bertanggungjawab bagi produk tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh memasuki pertandingan untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk memasuki Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda harus mengisi borang pendaftaran yang berkenaan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk menyediakan data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware berhak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, dalam budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, serupa atau sebaliknya tidak dapat diterima. TheSoftware boleh menukar kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, dalam budi bicaranya yang tunggal.

LESEN YANG DIBERI

Sebagai pengguna Laman web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas sebab yang mana-mana. Anda boleh menggunakan Laman web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda. Mana-mana bahagian dari Laman web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dikeluarkan dalam mana-mana bentuk atau disertakan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mengekalkan, meniru, menggandakan, menyewakan, menyewa, menjual, mengubahsuai, mendekompilasi, membongkar pasang, mengembalikan enjin atau memindahkan Laman web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kelancaran kerja Laman web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi tekanan yang tidak wajar atau secara tidak sewajarnya besar kepada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, cap dagang dan hak milik lain yang berkaitan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harta intelek). Menyalin, menyebarkan semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan ketat. Pengambilan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik menggunakan cara automatik atau sebarang bentuk ‘scraping’ atau pengekstrakan data untuk tujuan mencipta atau mengkompilasi, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperolehi hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian terhadap sebarang hak dalam atau kepada maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah cap dagang TheSoftware. Semua cap dagang lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan sebarang cap dagang tanpa kebenaran bertulis yang diberikan oleh pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan ketat.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ DAN/ATAU MERUJUK KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan diberi kebenaran secara khusus oleh TheSoftware, tidak ada sesiapa yang boleh membuat pautan balik ke Laman Web, atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagang, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas apa jua sebab. Selain itu, ‘framing’ Laman Web dan/atau merujuk kepada Lokasi Sumber Sejagat (‘URL’) Laman Web dalam apa jua media perdagangan atau bukan perdagangan tanpa kebenaran bertulis, khusus, terdahulu dari TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, jika sesuai, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

MENYUNTING, MEMADAM DAN PENYUNTINGAN

Kami berhak, atas budi bicara tunggal kami, untuk menyunting dan/atau memadam sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Para pelawat memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko sendiri. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas dari kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk menggantirugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa mereka, subsidiari dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi serantaian dan/atau rakan kongsi lain, bebas dari dan terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan/atau hukuman apa pun, yang dibuat oleh pihak ketiga kerana atau timbul dari: (a) penggunaan Anda atas Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran Anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran Anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Ketentuan ayat ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa mereka, subsidiari dan/atau rakan kongsi, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan/atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegaskan dan menguatkuasakan ketentuan ini secara langsung terhadap Anda atas nama mereka sendiri.

WEBSITE PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau merujuk anda ke sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, maka anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak menyokong, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau boleh didapati dari laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau atas sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau bersekutu dengan Laman Web, adalah tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi lain yang disediakan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosak, merosakkan dan / atau dengan cara lain mengganggu operasi Laman Web, adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang dan semua penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar kehendak sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.