Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurend gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen die in de Overeenkomst op dat moment van kracht zijn. Daarom moet u deze pagina regelmatig controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger dan achttien (18) jaar bent, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. TheSoftware geeft niet weer of garandeert dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn voor u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via Wedstrijden. Door het verstrekken van juiste en nauwkeurige informatie in verband met het betreffende inschrijvingsformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u kans maken om de promotieprijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om juiste, nauwkeurige, huidige en volledige Wedstrijd Inschrijvingsgegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele Wedstrijd Inschrijvingsgegevens af te wijzen waarbij, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, wordt bepaald dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Wedstrijd Inschrijvingsgegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor de Inschrijvingsgegevens op elk moment wijzigen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. Desoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of opgenomen in welk informatieterugwinningssysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, deassembleren, reverse engineeren of overdragen. Desoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van Desoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten via geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die bekeken worden op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of in dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, iconen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de Website of door en via de Diensten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), op hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het refereren naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt specifiek in met medewerking aan de Website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van besmettende computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, die ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. Deze bepalingen zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en/of u doorverwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en aanvaardt u hierbij dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware geen enkele verantwoordelijkheid, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins interfereren met de werking van de website, is een schending van straf- en civielrecht en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen een overtredend individu of entiteit, tot het uiterste toegestaan ​​door de wet en billijkheid.