Požiadavky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vašej používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a softvérom s ohľadom na vaše používanie Webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme upraviť Dohodu podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez špecifického upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si pred používaním Webovej stránky prečítať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode platných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POGOJI

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletnega mesta in/ali storitev.

POPIS SLUŽIEB

Služby poskytovateľa

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán daných položiek. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Chápete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný alebo zodpovedný akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom produktu, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi. Chápete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani tretej strane za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka propagačné ceny a ďalšie odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaží aplikovateľnými na každú súťaž, môžete vstúpiť do súťaže a získať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a kompletné údaje o registrácii do súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, kde sa rozhodne, výlučne a výhradne podľa svojho uváženia, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii do súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie kedykoľvek zmeniť, výlučne podľa svojho uváženia.

LICENCIA GRANT

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a použitie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek zrušiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať webovú stránku a obsah na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaže a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akomkoľvek tvare alebo začlenená do akejkoľvek systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemožete používať, kopírovať, imitovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozobrať, reverzne inžinierstvo alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú explicitne udelené v dohode. Nemôžete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na interferenciu alebo pokus o interferenciu s správnym fungovaním webovej stránky. Nemôžete vykonať žiadnu akciu, ktorá by uvalila neprimeranú alebo nepomerne veľkú záťaž na infraštruktúru softvéru. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie sú obmedzené na, práva duševného vlastníctva). Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek dielu webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb prostriedkami automatizácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom zberu údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia priamo alebo nepriamo kolekcie, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálu na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb TheSoftware neznamená odriekanie sa akéhokoľvek práva k týmto informáciám a/alebo materiálom. Názov a logo TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akejkoľvek ochrannej známky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUVLASTNENIE, „RÁMOVANIE“ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovne udeleného súhlasu spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvoriť hyperlinky na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, no nie výlučne, logotypov, obchodných značiek, označovania alebo autorského materiálu) pre svoju webovú stránku alebo webovú plochu z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je „rámovanie“ webovej stránky a/alebo odkazovanie na jednotný identifikátor zdroja („URL“) webovej stránky v akejkoľvek obchodnej alebo neobchodnej médií bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware prísne zakázané. Súhlasíte, že budete spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware na odstránení alebo zastavení akéhokoľvek takejto obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že nesiete zodpovednosť za vzniknutú škodu.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo vo svojom výlučnom uvážení upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

POUČENIE O ŠKODE SPOLOČNOSTI SPÔSOBENEJ SA ŤAŽENÍM

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné nebezpečenstvo. Softvér nezaručuje, že takéto sťahovanie je bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete nahrádzať a chrániť spoločnosť TheSoftware, každého z ich materských spoločností a pobočiek a každého ich príslušného člena, úradníka, riaditeľa, zamestnanca, agenta, spolupodpisovateľa a/alebo iného partnera, bez újmy voči akýmkoľvek a všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeraných nákladov na právnych zástupcov), škodám, žalobám, nákladom, požiadavkám a/alebo rozsudkom akéhokoľvek tretieho subjektu vzniknutým v dôsledku: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akejkoľvek súťaže; (b) vášho porušenia dohody; a/alebo (c) vášho porušenia práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre výhodu spoločnosti TheSoftware, každého z ich materských spoločností a/alebo pobočiek a každého ich príslušného úradníka, riaditeľa, člena, zamestnanca, agenta, akcionára, licencianta, dodávateľa a/alebo právnych zástupcov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov bude mať právo priamo voči vám uplatňovať a vymáhať tieto ustanovenia na vlastnú obhajobu.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto sa tu odo mňa výslovne uznáva a súhlasí s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani za akékoľvek podmienky, ochrany osobných údajov, obsah, reklamy, služby, produkty a/alebo iné materiály na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch, a to ani za škody a/alebo straty vyplývajúce odtiaľto.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré zasielate prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podlieha našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov, kliknite tu.

Vsak poskus kateregakoli posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali kako drugače oviral delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo dosledno uveljavljal vsa sredstva v zvezi s tem proti kateremukoli kršitelju ali subjektu v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon in pravica.