Thuật ngữ

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THOẢ THUẬN

Anh đồng ý với các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web. Thỏa thuận thành lập nguyên tắc và duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm hoặc/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng tiếp tục trang web và/dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản được chứa trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Website và Dịch vụ chỉ có sẵn cho những người có thể ký kết các hợp đồng pháp lý theo luật pháp có liên quan. Website và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Website và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn tất các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ xuất hiện trên trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc phân phối của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong mọi tình huống nào về khả năng của bạn để nhận được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và chính xác trong kết nối với mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng, và đồng ý với Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho từng Cuộc thi, bạn có thể đăng ký để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia Cuộc thi được hiển thị trên trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký áp dụng trước tiên. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu đăng ký Cuộc thi nào nơi mà được quyết định, theo quyền hạn và quyền độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp là không đầy đủ, gian lận, trùng lập hoặc không chấp nhận. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hạn duy nhất của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không thương mại của riêng bạn. Không có phần nào của trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ học nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, giả mạo, nhái, cho thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân rã, sao chép ngược hoặc chuyển giao trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dành quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây tạo áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tập hợp, dịch từ từ từ địa cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ) có liên quan. Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Thu thập hệ thống hóa tài liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khác của cào hoặc trích xuất dữ liệu để tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tập hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là bị nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với thông tin và/hoặc vật liệu đó. Tên và logo TheSoftware, và tất cả các biểu tượng đồ họa và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu áp dụng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, CO-BRANDING, “FRAME” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB BỊ CẤM

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết với Trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tư liệu bản quyền), đến trang web hoặc địa điểm web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, ‘frame’ Trang web và/hoặc tham chiếu đến Địa chỉ URL (“URL”) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản tường thuật, trước của TheSoftware là hoàn toàn bị cấm. Bạn đồng ý cụ thể hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc dừng, theo thích hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi dành quyền theo quyết định duy nhất của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

PHỦ NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tải xuống đó không chứa mã máy tính hỏng bao gồm nhưng không giới hạn bởi virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác hàng đầu và/hoặc các đối tác khác, không gây hại từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí (bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phán bất kỳ, do bên thứ ba nào đó đưa ra hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng của bạn trên trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với quyền lợi của người khác và/hoặc tổ chức. Các điều khoản trong đoạn văn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết, và mỗi thành viên, giám đốc, quan chức, nhân viên, đại diện, cổ đông, bên cấp quyền, người cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền để đề xuất và thực thi những điều khoản này trực tiếp đối với bạn theo lợi ích riêng của họ.

WEBSITE BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web sở hữu và điều hành bởi các Nhà cung cấp Bên thứ Ba. Do TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba, bạn đồng ý và thừa nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm cho sự có sẵn của các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không ủng hộ và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, hoặc cho bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT / THÔNG TIN KHÁCH VIẾNG THĂM

Việc sử dụng trang web và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và / hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến Trang web đều phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, theo Điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấn vào đây.

Bất kỳ cố gắng nào của bất kỳ cá nhân nào, cho dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc gây cản trở với hoạt động của trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ chăm chỉ theo đuổi mọi biện pháp hợp pháp và công bằng đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đối với đầy đủ trong phạm vi cho phép của pháp luật và công lý.